Blog

Zakończenie projektu Pomorskie z Ukrainą

Od stycznia 2023 do końca sierpnia 2023 realizowałyśmy projekt finansowany przez projekt grantowy w ramach Działania 14.1 Integracja imigrantów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020


W projekcie brały udział 23 kobiety pochodzące z Ukrainy. Wszystkie posiadały statusu UKR. Wszystkie przebywają na terytorium Polski w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie.

 

Jako motywację do udziału w projekcie
- 95% wskazało chęć wzmocnienia kompetencji społecznych i bycie bardziej aktywnym oraz samodzielnym
- 95% wskazało chęć zdobycia nowych kwalifikacji i uaktualnienia umiejętności oraz poszerzenia wiedzy i umiejętności w konkretnej dziedzinie
- 100% wskazało chęć znalezienia pracy lub zmiany pracy na lepiej płatną/lżejszą
- 90% wskazało chęć poznania kultury kraju, do którego przyjechały
- 5% wskazało chęć zadbania o swoje zdrowie
- 95% wskazało potrzebę szkoleń językowych

Żadna z ankietowanych nie wskazała potrzeby wsparcia bytowego lub opiekuńczego.

Wśród oczekiwań wobec projektu wymienione zostały
- chęć nabycia umiejętności szycia (90% ankietowanych),
- nauka języka polskiego (70% ankietowanych)
- podniesienie kompetencji  i poszerzenie wiedzy (90% ankietowanych)

Podczas kursów zawodowych uczestniczki nauczyły się obsługi przemysłowych maszyn do szycia ciężkiego i lekkiego. W ramach przebytych szkoleń nabyły tez umiejętność szycia plecaków, toreb i nerek z materiałów wodoodpornych, skór ekologicznych oraz materiałów nietypowych, takich jak banery reklamowe.Kursy ukończyło 100% uczestniczek projektu. Wszystkie w trakcie trwania projektu korzystały ze szkolenia oraz kursu zawodowego

100% uczestniczek korzystało z nauki języka krawieckiego związanego z branżą krawiecką.

Podczas oceny postępu procesu aktywizacji społeczno- zawodowej
1. 60 % uczestniczek wskazało 100% wzrost poziomu umiejętności krawieckich,  10% wskazało wzrost o 80%, 30% wskazało wzrost  o 60%
2.  70% uczestniczek wskazało  100% wzrost motywacji do szukania pracy zawodowej, 20% wskazało ten wzrost na poziomie 80% , 10 % na poziomie 70%
3.  50% uczestniczek wskazało 100% wzrost pewności siebie i własnych umiejętności, 10% wzrost o 90%, 20% o 80%, 20% o 60%
4. 60% uczestniczek wskazało 100% wzrost znajomości języka polskiego związanego z branżą krawiecką, 20% wskazało wzrost o 80%, 10% o 50%, 10% wzrost o 20%

W uwagach dotyczących realizacji projektu uczestniczki najczęściej wskazywały:
- chęć uczestniczenia w dłuższym i bardziej zaawansowanym kursie
- chęć uczestniczenia w stażach zawodowych
- gotowość do podjęcia pracy zarobkowej w zawodzie krawcowa
- wysoką ocenę umiejętności wykładowców
- chęć podjęcia pracy w Spółdzielni Socjalnej ZEROBAN

Reasumując:
1. Średni wzrost umiejętności krawieckich według oceny uczestniczek wyniósł 75%

2. średni wzrost motywacji do szukania pracy zawodowej wyniósł 80%

3. średni wzrost pewności siebie i własnych umiejętności wskazany przez uczestniczki wyniósł o 60%
4. Średni wzrost znajomości języka polskiego związanego z branżą krawiecką uczestniczki wskazały na poziomie 60%

Wnioski koordynatora
Uczestniczkami projektu były kobiety z Ukrainy. 50% uczestniczek była w wieku 26- 40 lat. 40% uczestniczek była w wieku 40-60 lat, zaś 10% to kobiety w wieku emerytalnym.
 Dla 60% uczestniczek uczestnictwo w kursie było pierwszym spotkaniem z maszyną do szycia lub ich doświadczenie z szyciem było szczątkowe. 80% miało po raz pierwszy w życiu kontakt z maszynami przemysłowymi. Ich dotychczasowe doświadczenie zawodowe nie miało zbieżności z krawiectwem.
20% uczestniczek przed przyjazdem do Polski pracowało w zawodzie krawcowa w pracowniach krawieckich wyposażonych w sprzęt profesjonalny. Ich poziom umiejętności szycia przed przystąpieniem do kursu oceniam jako zaawansowany.

50% uczestniczek nie była aktywna zawodowo przed przystąpieniem do kursu i wybierały zajęcia w godzinach porannych i przedpołudniowych, gdy  dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym przebywały w placówkach opiekuńczo -wychowawczych
50% uczestniczek uczestniczących w kursach popołudniowych korzystało z możliwości pozostawienia dzieci pod opieką zorganizowaną równolegle do kursu.

Dla wszystkich uczestniczek słownictwo branżowe w zakresie krawiectwa było całkowicie nowe. Większość z nich wykazywała duże zaangażowanie i chęć szybkiego przyswojenia słów związanych z zawodem. Dwie z uczestniczek nie wykazywały żadnego zainteresowania zwiększenia swoich kompetencji językowych w tym zakresie i do ukończenia kursu nie używały polskich słów związanych z szyciem.

Część uczestniczek kursu podjęła pracę zawodową w trakcie trwania kursu w branży nie związanej z tematyką kursu lub też była zatrudniona przed podjęciem nauki na kursie.

Obserwacja uczestniczek oraz rozmowy z nimi o ich sytuacji bytowej w Polsce po przyjeździe z Ukrainy pozwalają wyciągnąć wnioski dotyczące projektu i modyfikacji założeń przy ewentualnym kontynuowaniu lub  rozwoju projektu.
Brak stabilności finansowej i artykułowane przez uczestniczki potrzeby wskazują na potrzebę uwzględnienia możliwości podjęcia odpłatnej pracy w ramach dokształcania zawodowego, np. w formie umów stażowych, które przez większość uczestniczek deklaratywnie traktowane są jak praca dodatkowa, na drugim etacie
Ważnym aspektem jest tez zapewnienie możliwości ciągłości kontaktu z nowo nabytym doświadczeniem zawodowym poprzez wypożyczenie/podarowanie samodzielnego stanowiska pracy.

Brak komentarzy
Szukaj